ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ESHOP ΜΑΣ
Θέσις Office & Design
Θέσις Office & Design
Θέσις Office & Design

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015
Η εταιρεία ΘΕΣΙΣ OFFICE + DESIGN εφαρμόζει και διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ημερομηνία) το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και το οποίο ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τις ανάγκες της. Διασφαλίζει επίσης, ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία ελέγχονται, ώστε όχι μόνο να ικανοποιούν αλλά σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πελατών.ISO 14001:2015
Η εταιρεία ΘΕΣΙΣ OFFICE + DESIGN εφαρμόζει και διατηρεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με το οποίο συνεχώς παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες της εταιρείας και διασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική της πολιτική και το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η περιβαλλοντική πολιτική της ΘΕΣΙΣ OFFICE + DESIGN:
α) συνάδει με τη φύση, την κλίμακα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας,
β) περιλαμβάνει τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
γ) περιλαμβάνει τη δέσμευση για συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς και με άλλες απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται η εταιρία.